PENDIDIKAN MELALUI PEMBELAJARAN ALAF MODEN

S
eiring dengan kepesatan arus pendidikan negara khususnya, guru bukan sahaja perlu berjaya dalam bidang akademik, malah haruslah menguasai teknik-teknik pengajaran bagi menyahut pembelajaran abad ke- 21. Kementerian Pendidikan Malaysia hari ini memerlukan guru yang kreatif, kooperatif dan kolaboratif semasa mengajar.
  Rata-rata pakar pendidikan bersetuju bahawa kaedah pengajaran dan pembelajaran perlu berubah sesuai dengan perkembangan teknologi cyber dan akses kepada internet yang semakin maju. Kaedah pengajaran konvensional seperti “chalk and talk” semata-mata semakin kurang berhasil dalam menarik minat murid sebaliknya memerlukan kaedah yang lebih kreatif dengan kandungan pengajaran yang sesuai dengan perkembangan semasa.
  Semua pihak yang terlibat secara langsung dengan dunia pendidikan perlu menyedari bahawa transformasi pendidikan perlu sentiasa dikembangkan. Malah perubahan dalam pendidikan perlu sentiasa seiring perkembangan zaman atau selangkah kehadapan. Para guru perlu bersedia menerima perubahan dan dapat betindak professional dalam mengurus perubahan dengan cekap dan berkesan agar pengajaran dan pembelajaran menjadi lebih segar dan memenuhi keperluan murid.

Kementerian Pendidikan Malaysia telah melancarkan inisiatif pembelajaran abad ke-21 secara rintis pada tahun 2014 dan meluaskan pelaksanaan keseluruh negara mulai tahun 2015. Justeru ANJAKAN keluaran kali ini akan membincangkan pembelajaran abad ke-21 serta berkongsi maklumat beberapa model susun atur kelas abad ke-21 sejajar dengan usaha Kementerian Pendidikan Malaysia melaksanakan transformasi pendidikan melalui Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (PPPM) 2013 - 2025.

·         CIRI-CIRI PEMBELAJARAN ABAD KE-21


       ·         KEMAHIRAN-KEMAHIRAN YANG PERLU DIKUASAI DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN ABAD KE-21


·         CABARAN PENDIDIKAN ABAD KE-21

 Para guru harus peka terhadap potensi dan minat anak murid supaya mereka dapat dibimbing untuk memilih aliran sesuai sekali gus digilap ke tahap paling maksimum. Oleh itu, susun atur meja dalan bilik darjah yang relevan amat penting kerana persekitara fizikal bilim darjah yang kondusif penting untuk menggalakkan pembelajaran berkesan.  Selain itu, para guru yang pembina bangsa perlu dapat mewujudkan perpaduan antara kaum, bangsa dan agama serta melahirkan murid yang yakin berkomunikasi dan bekerjasama.
 Hal ini kerana, pembelajaran abad ke-21 perlu lebih menjurus kepada pemikiran aras tinggi berbanding kemahiran asas agar dapat menghasilkan murid berupaya berfikir sendiri dan membuat perubahan.
 Namun, cabaran utama adalah bagaimana para guru menggunakan pelbagai sumber sokongan tekonologi, serta maklumat bagi melaksanakan pengajaran dan pembelajaran yang efektif serta relevan dengan perkembangan semasa. Untuk mendepani cabaran ini, para guru perlu mengemaskini pengetahuan dan kompetensi secara berterusan supaya kekal relevan dengan keperluan semasa akan datang.

NORA 

PENDIDIKAN MELALUI PENGALAMAN TERDAHULU- MQA APEL
Accreditation of Prior Experiential (APEL) atau dalam bahasa Melayunya Pembelajaran Berasaskan Pengalaman Terdahulu sesungguhnya memberi peluang kepada orang ramai untuk melanjutkan pelajaran.


Ia merupakan satu proses sistematik yang melibatkan identifikasi, dokumentasi dan penilaian pembelajaran berasaskan pengalaman terdahulu.

APEL telah lama diperkenalkan oleh Agensi Kelayakan Malaysia (MQA), tetapi ramai lagi yang tidak mengetahui mengenai APEL yang memberi peluang kepada mereka yang mempunyai pengalaman kerja tetapi tiada kelayakan atau kurang kelayakan akademik untuk melanjutkan pengajian ke university awam dan institusi pengajian tinggi swasta. Secara amnya, penilaian APEL melibatkan penilaian terhadap ilmu yang diperolehi individu sama ada menerusi pendidikan formal mahupun menerusi pengalamannya terdahulu. Ia juga program yang lebih unik kerana ia tidak menetapkan sebarang kelayakan akademik minimum, sebaliknya berdasarkan umur, pengalaman hidup dan kerjaya seseorang.

Program ini juga diwujudkan untuk menggalakkan seseorang individu untuk meningkatkan pengetahuan secara berterusan yang membawa kepada penganugerahan sijil kelayakan formal. Seterusnya, ini akan member peluang cerah dalam perkembangan kerjaya individu tersebut.
Buat masa ini, APEL di Malaysia hanya untuk tujuan kemasukan ke IPT sahaja. Sehingga kini, penilaian APEL telah dibuka untuk EMPAT peringkat kemasukan iaitu:-

*      Kemasukan ke program Sijil (APEL T-3);

*      Kemasukan ke program Diploma (APEL T-4);

*      Kemasukan ke program Ijazah Sarjana Muda (APEL T-6); 
      dan
*      Kemasukan ke program Ijazah Sarjana (APEL T-7) iaitu dalam empat bidang termasuklah pengurusan perniagaan, tekonologi maklumat, pendidikan dan persembahan seni.

Tambahan pula, program ini menyasar kepada kepelbagaian kemasukan dalam satu kelas pembelajaran, kepelbagaian komposisi pelajar dari lulusan minimum seperti Sijil Pembelajaran Malaysia (SPM) hingga golongan yang sudah bekerjaya dan bersara.
Oleh itu, orang ramai perlu merebut peluang menerusi APEL untuk memperbaiki kelayakan akademik masing-masing bagi meningkatkan kerjaya masing-masing.


Artikel : Nora


PEMBELAJARAN SEPANJANG HAYAT (PSH)

P
embelajaran Sepanjang Hayat (PSH) merupakan pencarian ilmu pengetahuan sama ada untuk diri sendiri atau professional yang dilakukan sepajang masa dan atas motivasi kendiri. Proses pembelajaran ini berlaku di mana-mana tempat dan pada sebarang masa. PSH juga membangunkan potensi manusia melalui proses pembelajaran berterusan yang memberi motivasi kepada manusia agar mengupayakan manusia dalam menguasai ilmu , menerapi nilai murni dalam diri yang diperlukan sepanjang hayat dan meluaskan pengalaman dalam kehidupan supaya individu dapat memikul tanggungjawab dalam berbagai peranan dan keadaan dengan yakin serta kreatif dalam menghadapi segala cabaran hidup. Tambahan lagi, PSH membolehkan semua individu mendapat ilmu dan kemahiran yang bersesuaian dengan model ekonomi berpendapatan tinggi serta dapat memupuk minat dan menyemai bakat individu untuk kehidupan yang lebih bermakna.
PSH merupakan proses yang sangat luas dan pelbagai. PSH juga ditakrifkan sebagai segala aktiviti sepanjang hidup bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, kemahiran dan kompetensi dalam aspek yang berkaitan dengan peribadi, sosial atau pekerjaan. Seterusnya, PSH dilaksanakan dalam beberapa konsep dan konteks termasuklah secara formal, bukan formal dan tidak formal.